Âşık Remzâni

 

 

 

DUAZ -I  İMAM`LAR   25

 

 

-1-

Allah Muhammed aşkına

Ya Ali sen gözle bizi

Sultansın gönlüm köşküne

Ya Ali sen gözle bizi

 

Hasan Hüseyin kânisin

İmam Zeynel irfanısın

Biz günahkâr sen ganisin

Ya Ali sen gözle bizi

 

İmam Bakır baş tacısın

Lal ü gevher ilacısın

Dertlilere duacısın

Ya Ali sen gözle bizi

 

İmam Cafer Musa Rıza

Sıtkınan sığındık size

İmdat eylen yalınıza

Ya Ali sen gözle bizi

 

Taki Naki’nin havası

Askeri’nin muhibbusi

Sahib-zaman Şah Abbası

Ya Ali sen gözle bizi

 

Bende Dedem sözüm hak

Senin lütfi ihsanın çok

Senden gayrı kimsemiz yok

Ya Ali sen gözle bizi

 

-2-

Dün ü günü hata etmektir işim

Tövbe günahıma estağfurullah

Muhammed Ali'ye bağlıdır başım

Tövbe günahıma estağfurullah

 

Hasan Hüseyin de Bakır nur ise

İmam Zeynel sır içinde sır ise

Eğer özümüzde benlik var ise

Tövbe günahıma estağfurullah

 

Biz İmam Cafer'in izinden çıkmak

Cafer'den yükünü tutagör ahmak

İlâyık değildir hatırlar yıkmak

Tövbe günahıma estağfurullah

 

Kâzım Musa Rıza kanım kaynaya

Taki Naki emek salmaya zaya

Dünü günü ettiğimiz bed-huya

Tövbe günahıma estağfurullah

 

Hasanü'l Askeri gülleri sata

Mehdi gönlümüzün gamını ata

Dünü günü ettiğimiz gıybete

Tövbe günahıma estağfurullah

 

Kul Himmet Üstadım Bağdat Basıra

Bak şu zamaneye bak şu asıra

Sen kerem-kânısın kalma kusura

Tövbe günahıma estağfurullah

 

-3-

Gel dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına

Dü cihanın Rehnümasi Şir-i Yezdan aşkına

Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için

Lütfedip bağışla cürmüm Ali sübhan aşkına

 

İmam Zeynel Abidin'in abına yundun ise

Arayıp kendi Özünde Bakırı buldun ise

Ceddin Evlad-ı Muhammet Cafer'i bildin ise

Rahma gel ol Şah-ı Merdan Ali imran aşkına

 

İmam Musa'yı Kazım'dır Ehl-i Beytin serveri

Cani aşkı nuş edenler müpteladır ekseri

Şahı Şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri

Müptelayı merhamet kıl Kalb-i viran aşkına

 

Şah Taki u ba Naki'nin bend oluban rahına

Sadıkane ver Salavat Ehl-i Beyt ervahına

Gafil olma yok vefası dü cihan hublarına

Gel feragat eyle gönül kamil insan aşkına

 

Ey Virani çıkma yoldan doğru Raha gel beri

Muhabbet şevkat senindir Ey Hasan-Ül Askeri

Evliyalar serfirazi Hacı Bektaş-ı Veli

Sen ganisin ver muradım Mehdi devran aşkına

 

-4-

Gel gönül okuyu virdi Hak Muhammed ya Ali

La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar

Hüsn-i Hulki Riza ya sıtgıylen diğil beli

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Şah Hüseyn-i Kerbela sin İmam Zeynel Abidin

Muhammed Bakır-ı Cafer ilmin okur Ehl-i din

Evela bildim cümlesinden evel İmam erkanın

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Musa Kazım Rıza’ya razı kıl kendi özün

Virdin olsun bu isimler arın peseng-i pastan özün

Her daim Dergâha eyle yön demin kıl niyazın

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Şah Taki’yi hem Naki’yi sev muhabbet nameden

Onları sevmez olursa serün defterhaneden

Aşıkın nişanı budur Hak Muhammed Ali ‘den

La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar

 

Dedemoğlu yaradandan aşk eri olmak dile

Çağır candan inşallah ol sahib-zaman gele

On İki İmam ı sevenler Dergâha secde kıla

La feta illa Ali la Seyfe illa Zülfikar

 

-5-

Geldim gider oldum dar-ı fenadan

Edna gönlüm dört nesneden geçmedi

Biri didar biri cennet mahbubdan meyden

Gayrı kimselere sırrın açmadı

 

Didarsız cenneti mahbubsuz meyi

Virseler neylerim sen edna diyi

Budur aşıkların erkanı hamdi

Aşık badesin yad elinden içmedi

 

Yar bade doldurup karşımdan gelse

Kaldırıp nikabın şaz olup gülse

Küşat meşrep ile hub nazar kılsa

Arifler bu lütfe baha biçmedi

 

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali

Hasan Hüseyin’dir bir dalın gülü

İmam Zeynel İmam Bakır’ın seli

Arkım bendim gayrı göle geçmedi

 

İmam Cafer göründü ya gözüme

Kazım’ın pâyını sürsem yüzüme

Rıza’dan bir nur doğdu özüme

Gayrı sevda gönlüm evin açmadı

 

İmam Cafer göründü ya gözüme

Kazım’ın pâyını sürsem yüzüme

Rıza’dan bir nur doğdu özüme

Gayrı sevda gönlüm evin açmadı

 

Taki Naki imam Hasan Askeri

Mehdi müminlerin virdi ezberi

Dedemoğlu cümlesinin kemteri

Anın içün eri erden seçmedi

 

-6-

Hak Muhammed Ali geldi dilime

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

Külli günahımı aldım elime

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

Hatîce Fâtıma mihr-i mahabbet

Yine senden olur kuluna rahmet

İmam Hasan İmam Hüseyin mürüvet

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

İmam Zeynel Abidîn'e erelim

İmamların dîvanına duralım

Doksan bin erlere niyâz edelim

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

İmâm Cafer'dir dîdemin nuru

İmam Bâkır imamların süruru

Dilerim çektirmeye âh ü zârı

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

Mûsa-yı Kazım'dan İmam Rızâ

Umarım inâyet edesin bize

Günahım çok benim deyeyim size

Mürvet günâhıma kalma yâ Ali

 

İmam Taki İmam Naki'dir virdim

Onlara sığındım dayandım durdum

Hasan-ül-Asker'e yüzümü sürdüm

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

Pir Sultan'ım tamam oldu sözümüz

Muhammed Mehdi'ye var niyâzımız

On İki İmâma bağlı özümüz

Mürvet günahıma kalma yâ Ali

 

-7-

Hamdülillâh biz Muhammed’den okuduk defteri

Nokta nokta harf-be-harf bildik rumûzu Hayder-i

 

Şah Hasan Şâhım Hüseyn-i Kerbelâ meydânının

Merdiyim sevdim gönülden Âbidîn ü Bâkır’ı

 

Uymazam hergiz Yezîd’in kavline vü fi’line

Mezhebim Hak’tır hakîkat Ca’ferî’yim Ca’ferî

 

Ben İmâm-ı Kâzım’ın râhında kurbân olmuşam

Şâh Alî Mûsâ Rıza destinden içtim Kevser’i

 

Hem Muhammed’dir Takî tâcım serimde âşkâr

Gün gibi verdi ziyâ zâhir oluptur enverî

 

İlm-i vahdet câvidânı bil Nakî’dir vâizâ

Bir nazar kıl vechim üzre hatt-ı Şâh-ı Askerî

 

Mehdi-i sâhib-zamandır asl ü fer ü mü’minân

Huccetü’l-Kayyum O’dur olduk biz anın çâkeri

 

Dünye vü ukbâdan el çekmiş ferâgat kılmışız

Ne hesâbı ne azâbı ola yevm-ı mehşeri

 

Hâk-pây-i Haydar’ım ismim Virânî’dir benim

Olmuşam bin cân ile uş Kanber’inin Kanber’i

 

-8-

Hata ettik Şahım darına durduk

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Kırkların eşiğine yüzümüzü sürdük

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Hasan Rıza’ya ben rica vardım

İmamı Hüseyn`i şefai buldum

İmam Zeynel Aba eylesin yardım

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Muhammed Bakır`ın yüzü nuruna

İmamı Cafer’in durdum darına

Kalmayın günahımın küllü varına

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Musa-i Kazım da görünen nurlar

Aliyyul Rıza`ya nakl olan sırlar

Kalmayın günahlara erenler pirler

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Muhammed Taki`nin hali aşkına

Aliyyul Naki`nin yolu aşkına

Bağışla cümrümü veli aşkına

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Hasan ül Asker-i nuru hakkı için

Muhammed Mehdi`nin sırrı hakkı için

Erenler semai devri hakkı için

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Mürşidi bilelim yara varalım

Kul Hüseyn`im ile dara varalım

Şerleri def eden hayra varalım

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

-9-

Hatâ ettim Hudâ içün bağışla

Muhammed Mustafâ içün bağışla

 

Safî nesli Cüneyd ü Hayder oğlu

Aliyy’ül-Murtezâ içün bağışla

 

Hasen aşkı ile meydâna girdim

Hüseyn-i Kerbelâ içün bağışla

 

İmâm Zeynel-Abâ Bâkır ü Ca’fer

İmâm Kâzım Rızâ içün bağışla

 

Severem Şah Takî vü hem Nakî’yi

Hasen Asker livâ içün bağışla

 

İmâm Mehdî eşiğinde kul olan

Ol eşikte velâ içün bağışla

 

İmamlar nûr olubdur ey Hatâyî

Ki ol nûr-i Hudâ içün bağışla

 

-10-

Her sabah her sabah dileğim budur

Ver muradımızı İmam Hüseyin

Ahd ile peymanım isteğim budur

Ver muradımızı İmam Hüseyin

 

Ceddin Muhammed atan Ali için

Erenlerin sürdüğü erkan yol için

İmam Hasan`ın içtiği zehr-i bal için

Ver muradımızı İmam Hüseyin

 

Zeynel`in zindanda payını verdin

Bakır`ı kazanda kaynatıp gördün

Bunca müminlere yol erkan kurdun

Ver muradımızı İmam Hüseyin

 

Cafer-i Sadık`tan ilim yazarım

Kazım Musa ile menim pazarım

Tağı Nağı Askeri`de kaldı nazarım

Ver muradımızı İmam Hüseyin

 

Saklıdır gönlümde Muhammed Mehdi

Bekler müminlerin sendedir ahdı

Sensin Remzâni `nin tac ile tahtı

Ver muradımızı İmam Hüseyin

 

-11-

Her sabah hersabah ötüşür kuşlar

Allah bir Muhammed Ali diyerek

Bülbül de gül için figana başlar

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Kıblemizden kısmetimiz verile

Arı da iniler kudret balına

Veysel Karan gitti Yemen eline

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Biz çekelim imamlarını yasını

Dinleyelim gerçeklerin sesini

İmam Hasan içti ağu tasını

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Mümin olan ince elekten elendi

Talip olan Hak yoluna dolandı

Şah Hüseyin al kanlara bulandı

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

İmam Zeynel parelendi bölündü

Muhammed Bakır’a secde kılındı

İmam Cafer’e de erkân çalındı

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Uçtu gönül kuşu bulmaz yuvası

Serimize çöktü Şah’ın havası

Musa Kazım Rızan’nın da duası

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Taki ile Naki bir olup gitti

Ol Hasan Askeri nur olup gitti

Mehdi mağarada sır olup gitti

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Fatma Düldül Kamber durdu duaya

İsa kahrıyla ağdı havaya

Şehriban soyundu bindi deveye

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

Dört kitap indi de dördüne düştü

Kuran Muammed’in virdine düştü

Kul Himmet Ali’nin derdine düştü

Allah bir Muhammed Ali diyerek

 

-12-

İlahi mustafa mürteza hakkı

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

Yüziyirmidörtbin enbiya hakkı

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

 

Dest-i girimizdir imam-ı hasan

Hüseyn-i Kerbela şahı şehiydan

İmam Zeynel İmam Bakır el aman

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

 

Cafer Sadık cümle alem serveri

Musa Kazım Rıza yolun rehberi

Medet mürvet Taki Naki Askeri

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

 

Muhammed Mehdi'dir Şah-ı velayet

Işıtır cihanı nur-ı hidayet

Niyazımız vardır her dem her saat

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

 

Sıtkı'yam dünyaya eyleme heves

Ruh pervaz eder de kalır bu kafes

Ya ilahi evvel ahir son nefes

İnsan-ı kamilden ayırma bizi

 

-13-

İntizarım ol gözleri mestime

Nice bir ağlar gözlerim nice bir

Durmaz münafıklar düşer kastime

Nice bir yollarım bağlar nice bir

 

Muhammed Ali’ye bağlıdır bendim

Hasan Hüseyni sevdim inandım

Beşe seli gibi taştım bulandım

Nice bir sellerim çağlar nice bir

 

Zeynel`in aşkına girmişim yola

Muhammed Bakır’ın sevgisi ile

Almış imam Cafer damgasın ile

Nice bir sinemi dağlar nice bir

 

Kazim Rıza‘ya olmuşum bende

Taki’yi Naki’yi severim canda

Giden geri gelmez fani dünyada

Yad murat almadı sağlar nice bir

 

Hasan Askeri`den tuttum demanı

Bu kadarınca gönlümde şekki gümanı

Dedemoğlu Mehdi sahib zamanı

Nice bir efendim bekler nice bir

 

-14-

Kemter kuluyum ALİ'nin ol şah-ı karemdir

HASAN başımın tacı,HÜSEYN gözümde nemdir

İmam ZEYNEL'ABA,BAKIR mihr-i hürremdir

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan

İmam MUSAY-I KAZIM olmaya sultan

Cihan yüzünü görse değer o şah-ı Horasan

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

İmam MUHAMMED TAKİ gözlerime ayni ziyadır

İmam NAKİ sayesi ol mürg-ü Hümadır

İmam Hasen-ül Askeri derdimize ayni şifadır

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

MUHAMMED MEHDİ zuhur ede nihan kalmaya perde

Havariçler geçse gerek tig-ü teberde

Seyyit NESİMİ mehdin okur şam-u seherde

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

 

-15-

Kudret kandilinde parlayup duran

Muhammed Ali’nin nûrudur vallah

Zuhûra gelüp de küffârı kıran

Elinde Zülfikar Ali’dir billâh

 

Elinde Zülfilar altında Düldül

Önünde Kanber’i dilleri bülbül

Hazret-i Fâtıma cennette bir gül

Anı Ali’ye Verdi Habîbullah

 

Zuhûra geldiler Hasen Hüseyin

Anların nûrundan ziyâlandı din

Kırklara buluştu Zeynel Abidin

Tutarız yasını hasbeten billâh

 

Muhammed Bâkır’dan Ca’fer-i Sâdık

Şâhım Mûsa Kâzım Rızâ’yı dedik

Tarikat eliyle cismimiz yuduk

Hak dedi mü’minin kalbi Beytullah

 

Takî, Nakî On İki İmam cânı

Hasen-i Askerî Cem’in sultânı

Elinde hucceti sâhib zamânı

Sıdk ile dileriz gönderir Allah

 

Hatâyî’m teslim et özün üstâza

Elinde Zülfikâr hem ehl-i gazâ

Bin bir dondan baş gösterdi Murtezâ

Bir mürşid belinden geldik eyvallah

 

-16-

Medet Allah ya Muhammed ya Ali

Bizi dergâhından mahrum eyleme

Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Bizi dergâhından mahrum eyleme

 

Hasan’ın aşkına kılarım zarı

Şah Hüseyin dinimizin serveri

Alemin canısın Cenab-ı Bari

Bizi dergâhından mahrum eyleme

 

Zeynel`in canına kıldılar ceza

Muhammed Bakır`dır sırr-ı Mürteza

İmam Cafer Kazım Musayı Rıza

Bizi dergâhından mahrum eyleme

 

Muhammedim der ki didarım haktır

Taki, Naki, Askeri Er-Rahmanımdır

Severim Mehdiyi niyazım vardır

Bizi dergâhından mahrum eyleme

 

-17-

Medet Allah ya Muhammed ya Ali

Günahkarım günahımız bağışla

Bunalanı kurtaran Bektaş-ı Veli

Günahkarım günahımız bağışla

 

İmam Hasan yardım eyle sen bize

Şah Hüseyin derman ol derdimize

Ümidimiz sizdedir kalman noksanımıza

Günahkarım günahımız bağışla

 

İmam Zeynel`dir zindanın şahı

Ol İmam Bakır`dır yüzüm ağı

Cafer Musa Rıza affet günahı

Günahkarım günahımız bağışla

 

Tağı bizleri tahtına ala

Nağı cümlemizi mülküne sala

Askeri Mehdi`ye Remzâni gönlünü bağla

Günahkarım günahımız bağışla

 

-18-

Medet Allah ya Muhammed ya Ali

Yusuf kuyusunda zindana düştüm

Gülbengi çekilen Bektaşi Veli

Gayretiniz yokmu ummana düştüm

 

Fatıma ananın eteğin tuttum

Server Muhammede göz gönül kattım

İmam Hasan ile çok metap sattım

Şah Hüseyin ile dükkana düştüm

 

İmamı Zeynele can kurban ettim

Muhammed Bakırla musahip tuttum

Caferi Sadığa göz gönül kattım

Naci deryasında ummana düştüm

 

Musa Kazım Şah Rıza ya kavuştum

Kerbela çölünde cenge giriştim

Yezit ordusuyla hayli vuruştum

Yaralandı sinem al kana düştüm

 

Taki Naki Askeri dir nurumuz

Mehdi mağarada gizli sırrımız

Cebrail ölümüz Cerrah berimiz

Kırkların ceminde erkana düştüm

 

On İki dergahında ölüm var

Gece gündüz sohbetim var demim var

Çok günahım varsa neden gamım var

Ali gibi Şahı Merdana düştüm

 

Kul Hümmet ustadım bu nasıl yazı

Lezzet verir şirin muhabbet tuzu

Ali nin alnında Zöhre yıldızı

Meyli muhabbeti Selmana düştüm

 

-19-

Men anı bilmişem kavl-i Huda´dır

Anınçün okuram la´net Yezid´e

Yezid´e la´net etmek hem sezadır

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

Cihan fahri Muhammed Mustafa´dır

Aliy-yel-Murteza şir-i Hüda´dır

İmamım çün Hasan Hulk-i Rıza´dır

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

Hüseyn-i Kerbela´dır dürr ü gevher

İmam Zeyn-el-aba´dır sırr-ı Hayder

Muhammed Bakır oldu pak server

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

İmam-ı Ca´fer´in men kemteriyem

Kazım´ı sevmeyenlerden beriyem

Ali Musa Rıza´nın kanberiyem

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

Taki gönlümde imanım olubdur

Naki sırrımda sultanım olubdur

Canımda Askeri mihman olubdur

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

Muhammed Mehdi´dir alemde şahım

Dün ü gün öldürür hem secdegahım

Hatayi´yem Ali´dürür penahım

Anınçün okuram la´net Yezid´e

 

-20-

Medet hey Allah im medet

Gel derdime derman eyle

Yetiş ya Ali Muhammed

Gel derdime derman eyle

 

Hasan Hüseyin aşkına

Sen yardım eyle düşküne

İmam Zeynel in aşkına

Gel derdime derman eyle

 

Şah Taki ve Şah Naki

İmam Hasan ül Askeri

Af eyle günahkarları

Gel derdime derman eyle

 

İmam Bakır ın katına

Cafer in ilme zatına

Musa Kazım hürmetine

Gel derdime derman eyle

 

Gel Haktan dilegin dile

Mehdi sahib zaman gele

Dedemoglu secde kila

Gel derdime derman eyle

 

-21-

Muhammed Ali yi candan seversen

Varınca bir tel ver Pirime turnam

Hasan Hüseyin den imdat umarsan

Varınca bir tel ver Pirime turnam

 

Ol İmam Zeynel in gonca gülleri

Bakır kılavuzdur sürer yolları

Severim dostumun zülfün telleri

Varınca bir tel ver pirime turnam

 

Cafer-i Sadık ta Musa-i Kazım

İmam Riza ya bağlıdır özüm

Emaneti sana ey ulu Azim

Varınca bir tel ver pirime turnam

 

İmam Taki de Şah Ali Naki 

Hasan Ali Askeri çesmim çırağı

Yerin göğün arşın kürşün direği

Varınca bir tel ver pirime turnam

 

Eger turnam Kerbela ya varırsan

Necef teki türbeyede uğrarsan

Şu Anadolu dan suval sorarsan

Healimi haber ver Ali ye turnam

 

Dedemoğlu Hak tan tuttuk demanı

Küfür deryasında bulduk imanı

Seversen Mehdi ye sahib zamanı

Varınca bir tel ver pirime turnam

 

-22-

Serime bir sevda geldi

Muhammed Ali’den beru

Yandı vücûdum kül oldu

Tâ Kalûbelîden beru

 

Ali’nin Fatma Kanber’i

Hırka tutunur önleri

Severim On İki İmâm`ı

Atası pîrimden beru

 

Hasan’la Hüseyn’i sevdim

İkrârim anlara verdim

Kâfirlerin bütün kirdim

Halîl’ür-Rahmân’dan beru

 

Zeynel Abidin yolları

Açılır gonca gülleri

Bâkır İmâmlar serveri

Severim soyundan beru

 

Muhammed dünyâya geldi

Şu âlem nûr ile doldu

Hâcem İmam-i Câfer’i

Okuram Kur’an’dan beru

 

Musâhibim Mûsâ Kâzim

Rizâ’ya bağlıdır özüm

Kolumda şâhinim bazım

Beslerim zamandan beru

 

Takî’den etek tutmuşam

Nakî sırrına yetmişem

Askerî’den mey içmişem

Sarhoşam zamandan beru

 

İkrârın bendi boşandı

İndi türâba döşendi

Mehdî’den kılıç kuşandı

Bilürem zamandan beru

 

Şah Hatâyî’m Hakk’a yalvar

Sevdiğim Ali’dir server

Sorarlarsa bizi erler

Gelürem dîvandan beru

 

-23-

Sevdiğim Allah bir Muhammed Ali

Günahkârım günahımı bağışla

Pîrim hünkâr Hacı Bektaşi Veli

Günahkârım günahımı bağışla

 

Fatma Ana ile oynadım güldüm

Ağladıkça çeşmim yaşını sildim

Günahkârım sana mürvete geldim

Günahkârım günahımı bağışla

 

İmam Hasan ile çok yedim içtim

İmam Hüseyin'e derdimi deştim

İmam Zeynel Bakır Cafer'e düştüm

Günahkârım günahımı bağışla

 

Kâzım Musa Rıza dahi nerdedir

Taki Naki Şah Askeri ordadır

Mehdi mağarada Mansur dardadır

Günahkârım günahımı bağışla

 

Kul Himmet Üstadım benzim gazelden

Mevlâ'm muradımı vere tez elden

Sana cömert derler ezel ezelden

Günahkârım günahımı bağışla

 

-24-

Tâ ezelden yârin yüzüne bakıp

Cemâli didarı gören ağlar mı

Yetişip bir mürşid eteğin tutup

Özünden benliği ayran ağlar mı

 

Ali'ye Muhammed geldi bürhana

Hatice Fâtıma o ehli câna

Birleyip özünü ulu meydana

Anlayıp zâtını bilen ağlar mı

 

Sahipzaman yakın yola gelirse

Hasan'la Hüseynin âhın alırsa

Erenler deminden her ne gelirse

Ere erip Hak'kı gören ağlar mı

 

Zeynel'âbidin'in yüzünü görüp

Muhammed Bâkır'ın sırrına erip

Câ'feri Sadık'ın dârına durup

Burada ikrarın veren ağlar mı

 

Mûsâ-yi Kâzım'ın Tûruna uçup

İmamı Rızâ'nın yurduna göçüp

Küfür köprüsünü ileri geçüp

İmam deryasına dalan ağlar mı

 

Takî, Nakî'yi, Askerî'yi bilen

Hak Muhammed ile Mehdî'dir gelen

Her daim kırkların cem'inde olan

Muhabbet tadını duyan ağlar mı

 

Teslim Abdal daim yüksek uçar mı

Erenlere teslim olan kaçar mı

Dört kapudan kırk makamdan geçer mi

Bir olub birliğe yeten ağlar mı

 

-25-

Yedi kere durdum Ali’nin dârına

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

Yolumuz uğradı Hakk didârına

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

Ala gözlü şâhım yerden var idi

Yeryüzünü yeşil çadır bürüdü

Doksan bin evliyâ kalktı eridi

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

Hasan Hüseyin’dir şehitler başı

Arzuladı gönlüm Hacı Bektâş’ı

Zeynel’abâ idi güneşi

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

İmam Bakır İmam Ca’fer’in yâri

Musâ Kâzım Rızâ’nın serveri

Hurilerin, meleklerin kırmanı

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

Taki Naki’nin eşiğine yaslandım

Vardım Ali’nin dârına durdum

Ol Hasanü’l-‘Askeri’den bize ola yardım

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

Derviş Ali’m der ki diyem imânım

Âhiret evine göçtü kârbânım

Muhammed Mehdi’ye akıyor kanım

Erenler kılavuzum On İki İmam’dır

 

                                                 

                                                   Yolumuz  -