Âşık Remzâni

 

 

ALEVİLİKTE DUALAR

Hazırlayan:  Hasan OYTUN

 

DUA

            Yüce Tanrı kullarından "Salat (DUA)" edin, Rabbinize boynu bükük gizlilik içinde DUA edin." (Araf 55} Bu duyuru kimileri için namaz, niyaz, naz olarak yaşatılmıştır. Yüce Tanrı: "Siz otururken, uzanırken, yürürken, binek üstünde giderken ve çalışırken yakarır, DUA'nızı yapabilirsiniz" der. Yüce Tanrı'nın kullarına "Ne isterseniz alırsınız" demesi gibi, kulların da DUA ile yaratıcısına yaklaşması ne güzel olur. Her muhtaç olan, kendinde olmayanı olanından ister. "Ağlamayana meme yok!" misali, kullarda; kilisede, havrada, sinegokda, camide, cemevlerinde yaratıcılarına kendi lisanları ile yakarır, DUA eder. Alevi-Bektaşiler de kendi lisanları ile cemevlerinde, iş yerlerinde, meskenlerinde, yakarır ve DUA ederler. DUA, yerin göğün direğidir. DUA, bir şeyin talebidir. Yüce Tanrı "Ol" dedi oldu, talep etti istediği vücut buldu. Tanrı'nın kullarına tebliği vardır. DUA, kulun Tann'sına varmasıdır. DUA ibadettir, ibadetin özüdür. DUA yapılırken bireysel değil, tümlüğe (gizliğe) yapılmalıdır. Çünkü tüm varlık zincirin halkası gibi birbirine eklidir. Zincirin biri çürürse öbürleri zedelenir. Bu yüzden tüm varlığın yaşaması için DUA etmek gerekir. DUA'da; her aşığa, arife, pire, mürşide gelen bir ilhamdır. O anda ne gelirse onu söyler. Kur'an'ın muhtelif 93 ayetinde yakarma DUA'sı mevcuttur.

Kaynak: Adil Ali Atalay Vaktidolu, Can Yayınları

 

Üç Kulhuvallah Bir Elham Duası

''Bismillahirrahmanirrahim''

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 

"Rahman ve Rahîm olan Allah`ın adıyla"

« De ki: O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, daim ve bakidir, her şeyden müstağni ve her dileğin merci'dir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur. »

 

''Bismillahirrahmanirrahim''

Elhamdü lillahi rabb-il alemin. er-rahman ir-rahim. malik-i yevm-id-din. iyya kena'büdü ve iyya kenestain. ihtinas-sırat-el mustakim. sırat-ellezine en'amte aleyhim, ğayril mağzubi aleyhim, veled-dâlin.

 

"Rahman ve Rahîm olan Allah`ın adıyla"

Hamd olsun, O alemlerin Rabbi, O Rahman, Rahim, O din gününün maliki Allah’ım! Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab! Hidayet eyle bizi doğru yola! O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne O gazap olunanların ne de sapkınların!

 

Ehli Beyt Duası  ( Gülbeng )

Bismişah.. Allah Allah..

Akşamlar hayr ola, Hayrlar feth ola, Şerler def ola, münkir, münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestul ola, gönüller mesrur ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er Hak, Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, On İki İmam, On Dört Masum pak, On Yedi Kemer-best efendilerimiz katarlarından, didarlarından ayırmaya, Pirimiz ustadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan Efendilerimiz muin ve Dest-i-girimiz ola, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Ricalülgayb erenlerinin ve Kulbül-aktap Efendilerimizin hayr himmet-i alileri ve safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır ola. Allah Erenler, münkir, münafık şerrinden ve salüs mekrinden emin ve hafz-ı himaye eyleye, iki cihan da korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Zümre-i Naci´den ve Güruh-i Salih´inden eyleye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye, namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergah-ı izzetine kabul eyleye, vaktimizin hayrı gele, dil bizden, nefes Hz. Hünkar Efendimizden ola, yuh münkire, lanet Yezid´e, rahmet mümine; Nur-i Nebi Kerem-i İmam Ali, gülbeng-i Muhammed-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Demi Pir, Kerem-i Evliya, gerçek erenler demine "" Hüü "" diyelim Hüü.

 

Muharrem Orucu İçin Dua

“Bismişah... Ya Hak, Er Hak-Muhammed-Ali aşkına, İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da şehit olanların temiz ruhlarına, Fatıma Anamızın şefaatine, Oniki İmamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin...”

 

Oruç Açma (İftar Duası)

'' Bismillahirrahmanirrahim. ''  Ey Yüce Allahım!

Bize bu Muharrem Orucunu, Kerbela matemini tutmayı nasip ettiğin için, sana hamdü senalar olsun. Peygamberlerine salat ve selam olsun. Kerbela Şehitlerinin ruhları ilahi nurun ile şad olsun. Yezide ve soyuna lanet olsun. Bütün şehitlerin, erenlerin, evliyaların, yüzü suyu hürmetine, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, dergah-ı izzetine kabul eyle.

Selamullah Ya Hüseyin!
Selamullah Ya Hüseyin!
Selamullah Ya Kerbela'da susuz şehit düşen şühedalar!
Bism-i Şah Allah Allah diyelim, Hak lokması yiyelim, Gerçeğe Hüü..''

 

Salavat

"Bismi Şah..  Ber Cemal-i Muhammed, Şah-ı velayet, İmam Ali, İmam Hasan, Şah Hüseyin’i Pir, bilene verelim candan salavat...” Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. La Fetta illa Ali, La Seyfe illa Zulfikar.

 

Sofraya Otururken Okunan Dua 

 

“Bismişah... Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim...Şebber-ü, şübber sundular kevser, bismişah! Sofra Ali´nin, himmet Veli´nin, bismişah!...Geldi Ali sofrası, Hak versin biz yiyelim. Gerçekler demine Hü  diyelim....”

 

Sofradan Kalkarken Okunan Dua

“Bismişah...Allah Allah... Nimmet-i Celil, bereket-i Halil, şefaat-i Resul, inayet-i Ali, Himmet-i Veli ola. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin…Bu gitti, ganisi gele...Hak Muhammed Ali bereketini vere! Yiyip yedirenlere, pişirip kotaranlara, nur-i iman, aşk-u sevk ola! Gittiği yer gam ve gasavet  görmeye!...lokma hakkına, evliye keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine “Hüü” diyelim...Nimeti celil, bereketi İbrahim Halil!"

 

Uykuya Yatarken Okunan Dua

Bismişah..Allah Allah..

Yattım Allah kaldır beni, rahmetine daldır beni. Eğer vadem yetti ise, iman ile gönder beni. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım Allah'ıma, Peygamberime, İmam Ali'ye dinime, imanıma, Pirime. Kalkarsam Allah, kalkamazsam amentü billah. Destur, Allah eyvallah.

 

Uykudan Kalkarken Okunan Dua

Bismişah..Allah Allah..

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla Ya Muhammed Ya Ali. Günümü mübarek eyle.  İşimi, aşımı bol vermeyi nasip eyleye. Evime, devletime, milletime, zeval vermeyesin. Bizleri üstün sıfattan halk ettin aynı sıfatta da sana dönmemizi nasip eyleyesin. Muhanete muhtaç eylemeyesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırasın. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali.

 

Zülfikar Duası

“Lafeta illa Ali la seyfe illa Zülfikar ustad sözü. Tarikat-ı imam destur şah!  Erkan-ı meşayih, emr-i halife, göz görenin yol varanın. Yolca giden yorulmaz, gerçek gördüğünden ayrılmaz. Eyvallah güzel Şahım!“

 

                   

 

CEM DUALARI

 

Cem Açılış Duası:

Bismişah.. Allah Allah..

Akşamlarhayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, müminler bermurad ola, demler daim, Cemler kaim ola.

Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nuru cemalları aşk ola.

Ehlibeyt´in, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmam´ların, Ondört Masum Pakların, Onyedi Kemerbest´lerin, Kırkların, cümle erenlerin katarından, didarından ayırmaya.

Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. İnandığımız, güvendiğimiz yüce Yaradan, dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere.

Allah, namerde-merde muhtaç eylemeye.

Duvarımızdan taş, gözlerimizden yaş dökmeye.

Genç yaşta ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermeye.

Hak evimizin, toplumumuzun ağız tatlılığını bozmaya.

Huzur vere, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyleye.

Yolumuzu yolsuza, yüzümüzü nursuza uğratmaya.

Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler; ana-babasına, toplumuna hayırlı evlatlar vere.

On sekiz bin alemle mümin, Müslim cümle kardeşlerimizi Muhammed-Ali gülbangından mahrum eylemeye.

Çağırdığımızda, bunaldığımızda Hızır yoldaşımız; Şah-ı Merdan Ali kardaşımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli de haldaşımız ola.

Duası bizden, kabulü Allah'tan ola.

Gerçekler demine, evliya keremine, gönüller birliğiyle gerçeğe Hû diyelim.

 

Dede Pir Postuna Oturmadan önce dar meydanına niyaz eder ve kendi özünü dara çeker:

Allah Allah!...Özüm darda, yüzüm yerde; Hak huzurundayım. Erlerin, pirlerin nüfuzunu üzerimden eksik eyleme. Doğruluktan, dürüstlükten ayırma. Eksiğimi, noksanlığımı affeyle...Eda edeceğim bu ağır ve kutsal görevde yardımını benden esirgeme....Yapacağım bu hizmetimi Aliyel-Mürteza’nın, Hüseyn’i Kerbela’nın dergahına kaydeyle...Nefes benden himmet Hünkar Hacı Bektaşı Veli’den ola. Hüüüü... Ya Ali!

 

Hüü diyelim gerçeğe varalım Ali divanına

Bu post Hz. Şah´ı Merdan Ali´nin postudur,

Bu post Şah´ı şehidi Kerbela İmam Hüseyin´in postudur,

Bu post On İki İmam´ların postudur,

Bu post Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli postudur,

Bu post insanlık postudur,

Bu post mazlumların postudur,

Bu post zulme isyan edenlerin postudur,

Bu post insanların gurur duyacağı özgürlük postudur,

Bu posta oturmak haşa bizim hakkımız değildir,

Bu posta oturmak için canların rızası alınmak zorundadır,

Ey canlar izniniz ve rızanız var mı ben kulunuzun oturması için?

Bu posta oturunca büyüklük taslamayacağıma canları küçük görmeyeceğime söz veririm. Cem‘imiz hak defderine yazıla. Üçler, Beşler, Yediler, Oniki´ler, Ondört´ler, Onyedi´ler ve dahi Kırklar yardımcımız ola nutuk Hazreti Pir´den ola gerçeğe hüü mümine ya ali….

 

Rehberin Dedeye Okuduğu Dua:

"Allah, Allah…Hizmetin kutlu olsun, yardımcın Hak-Muhammed-Ali olsun. Hak-Muhammed-Ali seni doğruluktan ayırmasın. Adaletin, Hz. Ali’nin adaleti olsun. Haksızı görüp gözetmeyesin. Doğrudan yana olasın. Hak erenler şaşırıp düşürmesin. Üç´lerin, Beş´lerin, Oniki İmam´ların, Kırklar´ın katarından didarından ayırmasın. Üzerine aldığın hizmetten şefaat bulasın. Dil bizden, nefes Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den ola. Gerçeğe hüü…"

 

Seccade Duası:

 

Bismişah.. Allah Allah..

Erenler meydanına seccademiz serilsin,

Mümin Müslüm dar olur secde kılsın,

Tüm hizmetler yerin bulsun,

Seccademiz cehennem narına perde olsun,

Cem birliğine, sohbet sırlığına,uğur açıklığına

Gerçeklerin demine dest post eyvallah pirim.

 

Seccade Toplanırken Okunan Dua:

 

Bismişah.. Allah Allah..

Erenler meydanına seccademiz serildi,

Mümin müslim dar olup secde kıldı,

Tüm hizmetler yerin buldu,

Seccademiz cehennem narına perde oldu,

Allah eyvallah nefes pirdedir.

 

Dedenin Oniki Hizmet Sahiplerine verdiği dua:

Bismişah..Allah Allah..

Akşamlar hayrola.... Hayırlar feth ola... Şerler def ola... Hizmetleriniz kabul ola... Muratlarınız hasıl ola... Hazır gaip, zahir, batın ayin-i cem erenlerinin gül cemallerine aşk ola... On sekiz bin âlemle birlikte cümle mümin müslüm âlemini Muhammet-Ali Gülbenginden mahrum eylemiye... Allah cümlemizi didar-ı Ehlibeyt’e, meşrebi Hüseyin’e nail eyleye...

Muhammedü’l Mustafa, Aliyyü’l Mürteza, gözcümüz Cebrailü’l Musaffa, çerağımız Cabirü’l Ensari, zakirimizi Bilal Habeşi, farraşımız Selmanı Piri Pak, iznikcimiz Hüzeymetü’l Ensari, kurbancımız Mahmutü’l Ensari, sakkacımız İmam-ü’l Hüseyin Şehitler Şahı, ibriktarımız Gulam Kamber, peyikimiz Mri Eyyar, Semahcımız Abuzer Gaffari ve bacımız Feyidetünnisa Fatimatün Zehra Hazretlerinin şefaatlarına nail ola...Bu efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde şayeban ola... Saklaya, bekleye... Yolsuza uğratmaya... Hızır yoldaşınız, evliya haldaşınız ola... Dil bizden, nefes Kutbü’l arifin Gavsu’lvasilin Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den ola... Nuru Nebi, Keremi Ali, Gülbengi Muhammedi, Demi Pir Hünkâr Hacı Bektaşı Veli... Gerçek erenler demine hüüü...

 

Dedenin Zakire okuduğu Dua:
 
"Allah Allah... Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hâsıl ola. Muhammed Ali, Ehl-i Beyt katarlarından, didarlarından ayırmaya. Adlarını zikrettiğiniz on iki imamların himmeti üzerinizde ola. Diliniz dert görmeye. Hakk erenler cümlemizi delili Şah-ı Merdân’dan ayırmaya. Dil bizden nefes Hazret-i Pir Hacı Bektaş-ı Veli'den ola. Gerçek erenler demine hüü."
 
Gözcü Duası:
 
Bismişah.. Allah Allah..
Allahtan ola hidayet,
Muhammet Mustafa'dan ola şefaat,
Aliyel Mürteza'dan ola himmet,
Erenler meydanında pirim üstadım
Gözcü Karaca Ahmet,
Allah eyvallah nefes pir nefesi hü pirim.
 
Dedenin Gözcüye verdigi Dua:
 
Bismişah.. Allah Allah... Üçler´in, Beşler´in, Yediler´inve Kırklar´ın hürmetine...Oniki İmam, Ondört Masum-u pak, Onyedi Kemerbest ve Kerbelâ Şehitlerinin hürmetine... Erenlerin, Evliyaların, âşıkların ve sadıkların hürmetine... Hakk erenler dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere... Gözcü Karaca Ahmet’in ve 12 Hizmet sahiplerinin de hizmetleri kabul muratları hâsıl ola... Eksiklerimiz tamama yazıla. Hz. Pir Divanına kaydola...Nur-u Nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli... Dil bizden nefes Şah-ı Şehidi Kerbelâ’dan ola. Gerçeğe hüü...”
 

Çerağcı, Delilci Duası:
 
“Destur-u Pir... Bismişah...
“ Göklerin ve yeryüzünün nuru Allah´tır. Sanki minber üzerine konmuş bir çerağdır. Billur bir kandil içinde yıldız gibi parlamaktadır. O çerağın yağı mübarek bir ağaçtan çıkar. O mübarek ağaç, öyle bir zeytin ağacıdır ki; ne doğuda ne de batıda bulunmaz. O çerağın yağına ateş dokunmasa bile kendi kendine uyanıp saçar. Çünkü, o nurların üstünde bir nurdur. Tanrı, insanları o nur ile doğru yola iletir. İşte Tanrı, insanlara böyle örnekler getirir. Tanrı, gizli açık her şeyi bilir”.
 
******
 
Bismişah.. Allah Allah..
Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan,
Zuhuru iman, Himmeti Piran,
Piri Horasan, Kürşadı meydan
Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya,
Gerçeklerin demine hü.
La feta illa Ali la Seyfa illa Zülfükar
Bi nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.
Ve biri nuru velayetike ya Ali, ya Ali, ya Ali.
Çün Çırağı uyandırdık ol fahri hüdanın aşkına,
Seyyidünel kevneyin Muhammed Mustafa'nın aşkına,
Saki Kevser Aliyel Murteza´nın aşkına,
Hem Hatice hem Fatıma ol Hayrinüsanın aşkına,
Şah Hasan Hulki Rıza, hem Şah Hüseyni Kerbela
Ol İmam atkıya Zeynel Aba´nın aşkına,
Hem Muhammed Bakır ol kim nesli Mürteza
Caferi Sadık İmam Rehmüna´nın aşkına,
Musayı Kazım Serfi razı ehli hak
Hem Ali Musa Rızayı Asviya´nın aşkına,
Şah Taki ve ba Naki, hem Hasan ül Askeri
Ol Muhammed Mehdi-i sahibi livanın aşkına,
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli´nin aşkına,
Haşredek yanan yakılan aşıkların aşkına,
Ber Cemali Muhammed Kemali İmam Hasan
Şah İmam Hüseyin Ali-ra bülende salavat.
 
Dede şu duayı okur:
 
"Allah Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkirler mat, münafıklar berbat ola, meydanlar aydın gönüller şad ola, Cabir Ensar efendimizin hüsn-i himmet ve hidayeti üzerimizde hazır ola, Hakk erenler cümlemize birlik, dirlik, düzen ihsan eyleye, Nur-ı Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hacı Bektaş Veli gerçek erenlerin demine hüü..’’
 
Kurban Duası:
 
“Hayır, himmet pirim. Bismillah… Muhammed-Ali'nin hürmeti için, Halil İbrahim'in ahdı ezel hakkı için, Tanrım bu kurbanı adadık Hakk yoluna. Ferman-ı Celil, Kurban-ı Halil, Delil-i Cebrail tekbiri İsmail. Allahu ekber Allahu ekber la ilâhe illallâhu vallahu ekber velillahil hamd. Allah eyvellah nefes pirdedir."
 
Lokma Duası:
 
Bismişah.. Allah Allah..
Evel Allah diyelim kadim Allah diyelim
Her dem Allah diyelim geldi Şah Ali sofrası
Ya hak diyelim hak verisin biz yiyelim
Gerçeklerin demine hü diyelim
Elimizde yoktur kantar ile tarazi
Herkes oldumu hakkına razı
 
Dedenin Lokmacı, Kurbancıya okuduğu Dua:
 
Bismillah Bismişah Allah Allah…
Hizmetleriniz kabul ola.
Muratlarınız hasıl ola.
Lokmalarınız, kurbanlarınız ulu dergaha yazılmış ola.
Emeğiniz zaya gitmeye.
Her iki cihanda yüzünüz ak imanınız pak ola.
Ömrünüz bereketli, yuvanız meserretli ola.
Hak Muhammed Ali kabul eyleye.
On İki İmam´ın katarından ayırmaya.
Ondört Masumu Pak, Onyedi Kemerbest ve Kırklar şefaatçiniz ola.
İmam Hasan, Şah Hüseyin, Hünkar Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola.
Nur’u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hacı Bektaş-ı Veli gerçek erenler demine Hü mümine ya Ali!
 
Dedenin Okuduğu Semah Duası:
 
"Allah Allah!  Darlar divanlar nur ola! Geldiğiniz yolda, döndüğünüz semahta, emekleriniz boşa gitmeye, semahlarnız saf ola,  günahlarınız affola! Döndüğünüz semah, kırklar meydanında dönülen semahın katarına yazıla! Yaptığınız bu hizmet Hak için ola, seyir için olmaya. Hizmetiniz boşa gitmesin, hizmetinizden dolayı, Hz. Muhammed'in şefaatına nail olasınız. Yeri göğü yaratan yüce Allah, dilden dileğinizi, gönülden muradınızı versin! Dil bizden, nefes pirden, yardım Hakk'tan olsun! Gerçeğe hüü mümine ya Ali."
 
İznikçi, Meydancı Duası:
 
“Destur Pirim!
Muhammed Mustafa’nın dır bu seccade,
Aliyyel Mürteza’nın dır bu seccade,
Hatice-i Kübra, Fatıma-yi Zehra’nın dır bu seccade,
Oniki İmam´larındır bu seccade,
Pîrimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dir bu seccade,
Cem birliğine, sohbet sırrına, evliya keremine
Hü diyelim, Allah eyvallah
Nefes Pirdedir…”
 
Dede, postu seren hizmet sahibine şu duayı verir:
 
“Allah…Allah…
Post kadim ola, inkâr feth ola.
Hayırlığa gelmiş, hayırlığa serilmiş ola.
Kırklar meydanına serilen bu kutsal postun üzerinde sorgulanan canların didarı cennet ola, günahları affola.
Seccaden temiz, yüzün ak ola.
Hizmetinden şefaat bulasın.
Dil bizden, nefes Hazret-i Pîr’den ola.
Gerçekler demine, Hü mümine Ya Ali…”
 
Süpürgeci Duası:
 
Bismişah.. Allah Allah..
Biz üç bacıydık, Güruhu Naci´ydik, Kırklar meydanında süpürgeciydik.
Süpürgeci Selman, kör olsun mervan, mülke geldi Süleyman,
Allah eyvallah nefes pirdedir.
Bismi şah Allah Allah
Şehidi Kerbela için gözlerin yaştır,
Lanet olsun yezidin bağrı kara taştır,
Erenler rahında Ali'yyel Mürteza baştır,
Kırklar meydanında pirim üstadım Seyidi Faraştır.
Allah eyvallah nefes pir nefesi hü pirim.
 
Dede Süpürgeciye şu duayı verir:
 
“Allah… Allah…
Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan, cennette Rıdvan
Zuhura gelsin Mehdi-i Sahib-zaman
Yardımcımız olsun Oniki İmam
Hizmetinden şefaat bulasın
Seyyid-i Ferraş’ın himmeti üzerinde ola
Gerçeğe Hü…”
 
Sakka Duasi:
 
“Allah…Allah…Erenlerin himmeti ile, Muhammed-Ali aşkına, Hazret-i İmam Hüseyin ile Kerbela’da susuz şehit düşenlerin tertemiz ruhları yüzü suyu hürmetine, Fatma anamızın şefkatine, yolumuzu-erkânımızı kuran gerçek erenlerin hürmetine, bir yudum içenin bir damlası üzerine düşenin dualarını kabul eyle, günahlarını affeyle. Nur ola, sır ola, kalbe gevher ola. Dertlere deva, hastalara şifa, borçlara eda ola. Dil bizden, kerem Hazret-i Hüseyin-i Kerbela’dan ola. Yuf münkire, lanet Yezid’e, rahmet mümine olsun Gerçeğe hü…”
 
Dedenin Sakkacıya verdiği Dua:
 
“Allah’ın selamı üzerine olsun Ya Hüseyin. Muhammed Mustafa aşkına, Aliyyel Mürteza aşkına…Kerbela şehitleri aşkına…İmam Hüseyin ve onun yolunu sürenler aşkına…(su…su...) diye şehit olan masumların aşkına…Kerbela şehitlerinin yüzü suyu hürmetine, özümüzü, gönüllerimizi tertemiz eyle Ya Hüseyin…Sakkahüm Ya İmam Hasan…Sakkahüm Şah Hüseyin…Şefaat eyle damlası düşene Ya Hüseyin…Yardım eyle Allah Allah çağrışana Ya Hüseyin…”
 
Kapıcının okuduğu Dua:
"Hayr himmet pirim... Bismişah diyelim, evvel Allah diyelim, açalım cemevini, canları mihman edelim. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmam´ların, Onyedi Kemerbest´lerin, Kırklar´ın, aşkına gönül kapısını teslim alalım erkâna. Allah eyvallah nefes pirdedir..
 
Dede kapıcıya şu duayı okur:
 
"Bismişah.. Allah Allah.. Hizmetin kabul ola.Hakk-Muhammed-Ali yardımcın ola. Hızır yardımcın ola. Emeklerin boşa gitmesin, hizmetinden şefaat bulasın. Dilden dileğin, gönülden muradın versin. Dil bizden, Nefes Hz. Hünkâr'dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali."

 

 

 

                                               - Yolumuz  -