Âşık Remzâni

 

 

 

YORUMU İLE PİR DERGÂHINDAN NEFESLER

 

Kalender Çelebi’den – 3

 

Hüseyin Hürrem ULUSOY

 

 

Dilberin vechine bismillah oku

Gör bu hüsn-ü hulk-ü sun’ullah oku

 

Tanrı’nın kudret eliyle oluşmuş güzelliği gör ve dilberin yüzüne bismillah okuyarak bak ki, gerçek mucize böyle bir varlığın yaratılmış olmasıdır.

 

Çehre ü ruhsâresin seb’ül mesân

Allâme’l esmâ kelâmullah oku

 

Güzelin (mükemmel olan insanın) yüzü ve çehresi Fâtihâ Sûresidir. (O denli kutsaldır.) Allah’ın isimlerini, Allah’ın sözlerini okuyup yazan odur.

 

Ver salâvat görsen aynının aynını

Kaşların hem kudret-i Allah oku

 

Kaşları, Allah’ın kudreti (elif)dir. O’nun benzeri(dir ki) görünce salâvat getir.

 

Ol beyân-ı beyyinât-ı zât-ı Hak

Sûreti insandır eyvallah oku

 

Açıkça söylenmiştir ki Allah’ın sûreti (kopyası) insandır. Eyvallah de kabul et.

 

Ger dilersen ehl-i nâci olmağa

Geç bu kesretten kitabullah oku

 

Gürûh-ı Nâci’ye (Ehl-i beyt’in katarına) dâhil olmak dilersen, zenginlik ve servetten vazgeç. Allah’ın kitabını okuyarak iyiliğe yönel.

 

Harf-i nutk-u Câvidân’dan al sebak

Asl ü fer’i nakş-ı arşullah oku

 

Câvidan’dan harflerin taşıdığı (ilâhî) anlamları (öğren) ders al, gökyüzündeki yıldızları ve gök cisimlerini; aslını (Tanrı’nın varlığını) ve ikinci derecede (O’nun kâinata görüntüsünün yansıması ile oluşanı) olanını (buradan) oku ve anla.

 

Fâ ü dâd ü lâm’dan iste Rabb’ini

Ey Kalender ilm-ü ehlullah oku

 

Ey Kalender, ilmi ehil kişilerden öğren. Rabb’ine ulaşmayı (ancak) fâzıldan (fazilet sahibi kişilerden) isteyebilirsin.

 

 

* * *

 

İy gönül şâd ol Muhammed Mustafa devranıdır

Meşreb-i Şâh-ı Velâyet Murtaza devrânıdır

 

Ey gönül mutlu ol, neşelen Muhammed Mustafa’nın devridir (devri geldi). Şâh-ı Vilâyet Aliyye’l Murtaza’nın ahlâkının geçerli olacağı zamandır.

 

Her taraftan hikmetullah sırr-ı Şâh oldu zuhur

Şâh Hasen ü Şâh Huseyn’im Kerbelâ devrânıdır

 

Her taraftan Allah’ın hikmetiyle Şâh’ın (Ali’nin) evlatları ortaya çıktı. Şah Hasan ile Hüseyin’in zamanı geldi.

 

Tâlib ol Zeyne’l Abâ’ya Bâkır ihlâs ile

Ca’fer ü Kâzım Ali Musa Rıza devrânıdır

 

Zeyne’l Âbâ’ya; gönülden gelen bir sevgiyle Bâkır’a tâlip (mürid) ol. C’afer, Kâzım, Ali Musa Rıza zamanıdır.

 

Şâh Takî sultân-ı âlem Şâh Nakî, Şâh Askerî

Mehdî hem din serveri Âl-i abâ devrânıdır

 

Âlemler Sultânı Şâh Takî’nin, Şâh Nakî, Şâh Askerî; din serveri Muhammed neslinin hem (de Muhammed) Mehdî’nin zamanıdır.

 

Sohbet-i irfâna ermez her hasîs-i bî-haber

Bundan sığmaz ol nâşîler bu âşinâ devrânıdır

 

Bilgisiz, câhil, kör kişi âriflerin meclisine katılamaz. Bu nedenden dolaylı gayriler bu meclise giremez, bu zaman sevenlerin zamanıdır.

 

Zâhidin ref’oldu zühdü kalmadı ayruk demi

Lâcerem sıdk u safâ mihr ü vefâ devrânıdır

 

Yobazın ibâdeti geçersiz oldu, artık demi kalmadı. Kuşkusuz şen gönüllerin ve sözünde duranların zamanıdır.

 

Geçti hükm-i tohm-ı Mervân, geldi İmâm Askerî

Ey Kalender secde kıl Âl-i abâ devrânıdır

 

Mervân soyunun emri, komutası, egemenliği sona erdi. Çünkü İmâm Askerî geldi, Ey Kalender, secde kıl! Âl-i âbâ’nın (Peygamber soyunun) devri geldi.

 

Kaynak:

Pir Dergâhından Nefesler, Hüseyin Hürrem Ulusoy,

Genişletilmiş Açıklamalı Özel Baskı, Ankara, 2014.

 

Kalender Çelebi

 

Oku

 

Dilberin vechine bismillah oku

Gör bu hüsn-ü hulk-ü sun’ullah oku

 

Çehre ü ruhsâresin seb’ül mesân

Allâme’l esmâ kelâmullah oku

 

Ver salâvat görsen aynının aynını

Kaşların hem kudret-i Allah oku

 

Ol beyân-ı beyyinât-ı zât-ı Hak

Sûreti insandır eyvallah oku

 

Ger dilersen ehl-i nâci olmağa

Geç bu kesretten kitabullah oku

 

Harf-i nutk-u Câvidân’dan al sebak

Asl ü fer’i nakş-ı arşullah oku

 

Fâ ü dâd ü lâm’dan iste Rabb’ini

Ey Kalender ilm-ü ehlullah oku

 

Devranıdır

 

İy gönül şâd ol Muhammed Mustafa devranıdır

Meşreb-i Şâh-ı Velâyet Murtaza devrânıdır

 

Her taraftan hikmetullah sırr-ı Şâh oldu zuhur

Şâh Hasen ü Şâh Huseyn’im Kerbelâ devrânıdır

 

Tâlib ol Zeyne’l Abâ’ya Bâkır ihlâs ile

Ca’fer ü Kâzım Ali Musa Rıza devrânıdır

 

Şâh Takî sultân-ı âlem Şâh Nakî, Şâh Askerî

Mehdî hem din serveri Âl-i abâ devrânıdır

 

Sohbet-i irfâna ermez her hasîs-i bî-haber

Bundan sığmaz ol nâşîler bu âşinâ devrânıdır

 

Zâhidin ref’oldu zühdü kalmadı ayruk demi

Lâcerem sıdk u safâ mihr ü vefâ devrânıdır

 

Geçti hükm-i tohm-ı Mervân, geldi İmâm Askerî

Ey Kalender secde kıl Âl-i abâ devrânıdır

 

                                                            - Makaleler -