Âşık Remzâni

 

 

 

YORUMU İLE PİR DERGÂHINDAN NEFESLER

 

Kalender Çelebi’den – I

 

Hüseyin Hürrem ULUSOY

 

 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî soyundan gelip tariheadını kazımış olan şair ve ediplerden biri de Kalender Çelebi’dir (1476-1528).

 

Alevî-Bektaşîlerce Şah Kalender, Civan Kalender, Kalender Şah olarak da anılan Kalender Çelebi, bilindiği gibi Osmanlıya karşı baş gösteren bir halk ayaklanmasını yönetmiş ve yenik düşerek, şehit edilmiştir (22 Haziran 1527).

 

Güçlü bir şair olan Kalender Çelebi, “Kalender Abdal” mahlasıyla didaktik şiirler yazmıştır. Şiirlerinden bir kısmını ve açıklamalarını ele alıyoruz.

 

Hor bakma fukarâya sakın ey ehl-i hüner

Sûrete etme nazar sîrete bakub ekser

Kadir olmazsa da bir habbeye dünyada ekser

Düşer erham-ı fenâ lûtf-i Hudâ’ya mazhar

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Ey aydın kişi, yoksulu aşağı görme. Her zaman insanların huyuna, karakterine ve ahlâkına bak. Dış görünüşe aldanma. Dünyada zerre kadar malı, serveti olmasa da Tanrı’nın bağışına ve merhametine ulaşır. Fakir giyimli dervişe aşağılayıcı gözle bakma ki o da kendine göre ölümlü dünyanın hükümdarıdır.

 

Fıtrat-ı Âdem’i evvelde Hudâ’ya müteal

Kimisin şâh-ı cihân etti kimisin abdâl

Kimine sadr nasib etti kimine saff-ı niâl

Bu nasihatleri gûş et sakın ey nîk hısâl

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Âdem yaradılışında Tanrı’nın yüceliğine sahipti (Tanrı katındaydı). Ancak daha sonraları, kimini dünyaya hükümdar, kimini de yoksul bir derviş etti. Kimine makam (mevki) verdi, kimi de ancak ayakkabılık yanında yer (kapıcılık) bulabildi. İyi huylu kişi, bu öğütleri iyi dinle! Fakir giyimli kişiye aşağılayıcı gözle bakma ki o da kendi hâlince bu dünyada hükümdarlargibi yaşamaktadır.

 

Hünerine nazar et aybını pinhân eyle

Kibri ko yanına al âlemi seyrân eyle

Def-i gam kıl güle bak handân eyle

Hatırını ele al lûtf edip ihsân eyle

Etme dervîş-i abâ pûşa hakaretle nazar

O da kendi hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Yoksulun becerisini değerlendir, ayıbını gizle (kusurunu görme). Toplumu kazanmaya çalış. Kendini beğenmişliği bırak da dünyaya öyle bak. Kendine dert edinmeyi bırak, güzellikleri gör, güler yüzlü ol. Yoksulun hâlini hatırını sor, ona cömertlikte ve bağışta bulun. Fakir giyimli dervişe aşağılayıcı gözle bakma ki o da kendi hâlince fâni dünyanın hükümdarıdır.

 

Sâf dil ol yere ko yüzünü çün âb-ı revân

Kaynayub tekye-i aşk içre varub nice zemân

Bir bilür şâh-ı gedâ kadrini ehl-i irfân

Yedi iklime olursun da şâh-ı cihân

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Yüzünü yer et (mütevazı ol), yüreğini temiz tut. Gönlün sular gibi aşk tekkesine aksın(ki)belli bir süre orada kaynayıp pişesin. Zira yoksulların şâhının değerini ancak ârif olanlar bilir. Yedi iklime (tüm dünyaya) hükmeden cihan hükümdarı dahi olsan, yoksul giyimli dervişe tepeden bakma ki o da kendince bu dünyada onurlu bir yere sahiptir.

 

Münkîr olma fukarâya yürü zâhid zinhar

Rıfk ile bak yüzüne lûtf ile eyle güftâr

Fukarâdan kopar erbâb-ı velâyet her bâr

Gel Kalender sözüne eyleme red ile inkâr

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Ey Zâhid (Softa kişi)! Yoksula karşı asla inkârcı olma, yüzüne karşı yumuşak ve güzel sözler söyle(ki), her defa keramet sahibi kişiler bu yoksullar arasından çıkar. Gel Kalender’in sözünü ret ve inkâr etme. Asla yoksul giyimli kişiye tepeden bakma. Çünkü o da bu fani dünyada onurlu bir yere sahiptir.

 

Hor Bakma Fukarâya

 

Hor bakma fukarâya sakın ey ehl-i hüner

Sûrete etme nazar sîrete bakub ekser

Kadir olmazsa da bir habbeye dünyada ekser

Düşer erham-ı fenâ lûtf-i Hudâ’ya mazhar

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Fıtrat-ı Âdem’i evvelde Hudâ’ya müteâl

Kimisin şâh-ı cihân etti kimisin abdâl

Kimine sadr nasib etti kimine saff-ı niâl

Bu nasihatleri gûş et sakın ey nîk hısâl

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Hünerine nazar et aybını pinhân eyle

Kibri ko yanına al âlemi seyrân eyle

Def-i gam kıl güle bak handân eyle

Hatırını ele al lûtf edip ihsân eyle

Etme dervîş-i abâ pûşa hakaretle nazar

O da kendi hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Sâf dil ol yere ko yüzünü çün âb-ı revân

Kaynayub tekye-i aşk içre varub nice zemân

Bir bilür şâh-ı gedâ kadrini ehl-i irfân

Yedi iklime olursun da şâh-ı cihân

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

Münkîr olma fukarâya yürü zâhid zinhar

Rıfk ile bak yüzüne lûtf ile eyle güftâr

Fukarâdan kopar erbâb-ı velâyet her bâr

Gel Kalender sözüne eyleme red ile inkâr

Etme dervîş-i abâ-pûşa hakaretle nazar

O da hâlince fenâ mülketinin şâhı geçer

 

 

Kaynak:

 

Pir Dergâhından Nefesler, Hüseyin Hürrem Ulusoy, Genişletilmiş Açıklamalı Özel Baskı, Ankara, 2014.

 

                                                            - Makaleler -